Birds watching you watching birds

Personal work, 2020